Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Рiшення комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11 квiтня 2000 р. №39.

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

             Р І Ш Е Н Н Я

 N 39 від 11.04.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 квітня 2000 р.
 vd20000411 vn39           за N 244/4465


    Про затвердження Положення про порядок реєстрації
    випуску акцій відкритих акціонерних товариств,
    створених із державних підприємств у процесі
         приватизації та корпоратизації


   Відповідно до ст. 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних  паперів  в  Україні"  ( 448/96-ВР ), з метою
удосконалення та спрощення діючого порядку реєстрації випусків
акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних
підприємств у процесі приватизації та корпоратизації,
   Державна комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

   1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих  акціонерних  товариств,  створених  із  державних
підприємств у процесі приватизації та корпоратизації (далі -
Положення) (додається).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації
про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених із
державних  підприємств  у  процесі  приватизації  (07-02/98),
затверджене наказом ДКЦПФР від 20.09.96 N 210 ( z0573-96 ) (у
редакції рішення ДКЦПФР від 12.02.98 N 37 ( vr037312-98 ), зі
змінами та доповненнями до нього;
   Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації
про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації підприємств (07-03/98), затверджене наказом
ДКЦПФР від 20.09.96 N 210 ( z0574-96 ) (у редакції рішення ДКЦПФР
від 12.02.98 N 38 ( vr038312-98 ), зі змінами та доповненнями до
нього;
   Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації
про емісію акцій відкритих акціонерних товариств,  створених
відповідно до Указу Президента України від 26.11.94 N 699 "Про
заходи  щодо  забезпечення  прав  громадян  на  використання
приватизаційних майнових сертифікатів" (07-05/98), затверджене
наказом ДКЦПФР від 20.09.96 N 210 ( z0575-96 ) (у редакції рішення
ДКЦПФР від  12.02.98  N 40 ( vr040312-98 ), зі змінами та
доповненнями до нього.
   3. Управлінню корпоративних фінансів (А.Портнов) забезпечити
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.
   4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.Лиско)
забезпечити  опублікування  цього  рішення в засобах масової
інформації.
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови О.Бойка.

 Голова Комісії                     О.Мозговий

                    Протокол засідання Комісії
                    від 11 квітня 2000 р. N 15

                       Затверджено
                    Рішення Державної комісії з
                    цінних паперів та фондового
                    ринку
                    11.04.2000 N 39

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 квітня 2000 р.
                   за N 244/4465

     Положення про порядок реєстрації випуску акцій
     відкритих акціонерних товариств, створених із
     державних підприємств у процесі приватизації
            та корпоратизації

   Положення розроблено відповідно до Законів України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні"
( 710/97-ВР ), "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
"Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ), Указу Президента України від 15.06.93 N 210/93 "Про
корпоратизацію підприємств".
   1. Відповідно до цього Положення Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі -
реєструвальний орган) здійснюється реєстрація першого випуску
акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних
підприємств у процесі приватизації та корпоратизації.
   2. При випуску акцій у зв'язку зі створенням відкритих
акціонерних товариств із  державних  підприємств  у  процесі
приватизації  та  корпоратизації  відкритий  продаж акцій не
здійснюється, інформація про випуск акцій обов'язковій реєстрації
та публікації не підлягає.
   3. Для  реєстрації  випуску  акцій  емітент  подає  до
реєструвального органу такі документи:
   а) заяву про реєстрацію випуску акцій (додаток);
   б) копію  рішення  державного  органу  приватизації  або
засновника про створення товариства;
   в) копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства;
   г) нотаріально засвідчену копію статуту товариства, який має
містити відомості про тип, категорію та форму випуску акцій, їх
кількість та номінальну вартість, строк та порядок виплати частки
прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного
року;
   ґ) рішення  про  випуск  акцій, що оформлене протоколом
відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), із зазначенням форми випуску цінних
паперів, засвідчене підписом керівника і печаткою емітента, та
затверджене  державним  органом  приватизації або засновником
товариства;
   д) копію акта оцінки вартості майна підприємства, складеного
за  діючою  методикою оцінки вартості об'єктів приватизації,
затверджену в установленому порядку. При цьому випуск акцій
здійснюється відповідно до розміру статутного фонду емітента,
визначеного цим актом;
   е) баланс,  звіт  про фінансові результати, довідку про
фінансовий стан, засвідчені підписами та печатками емітента та
аудитора  (аудиторської  фірми) за станом на дату створення
акціонерного товариства або на перше число поточного кварталу, у
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій.
   4. Якщо після реєстрації випуску акцій орган приватизації або
засновник, що володіє 100% акцій емітента, приймає рішення про
зміну статутного фонду товариства  або  рішення  про  зміну
номінальної вартості та кількості акцій без зміни статутного
фонду, то емітент подає до реєструвального органу такі документи:
   а) заяву про реєстрацію випуску акцій (додаток);
   б) рішення про випуск акцій,  що  оформлене  протоколом
відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), із зазначенням форми випуску цінних
паперів, засвідчене підписом керівника і печаткою  емітента,
затверджене  державним  органом  приватизації або засновником
товариства;
   в) нотаріально засвідчену копію статуту або змін до нього,
зареєстрованих у встановленому порядку;
   г) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних
паперів (при отриманні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
емітент подає до реєструвального органу оригінали свідоцтв про
реєстрацію попередніх випусків акцій);
   ґ) баланс,  звіт  про фінансові результати, довідку про
фінансовий стан, засвідчені підписами та печатками емітента та
аудитора (аудиторської фірми) за станом на перше число поточного
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску
акцій.
   5. Відкриті акціонерні товариства, які створені відповідно до
статей 2, 13, 15, 21 Закону України "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ), звільняються
від таких обов'язків, як засвідчення балансу, звіту про фінансові
результати аудитором (аудиторською фірмою) та надання довідки про
фінансовий стан емітента.
   6. Реєстрація випуску акцій здійснюється протягом 7 робочих
днів  з  дати  подання  заяви  та необхідних документів до
реєструвального органу.
   7. Протягом  10  днів  після  реєстрації  випуску акцій
реєструвальний орган оприлюднює в одному із своїх офіційних видань
основні  відомості  про  реєстрацію  випуску акцій емітента:
найменування емітента, його місцезнаходження,  загальну  суму
випуску акцій, номінальну вартість, форму випуску та кількість
акцій, дату реєстрації випуску акцій, реєстраційний номер та
особу, що зареєструвала випуск акцій.
   8. Відмова в реєстрації може мати місце лише в разі порушення
порядку, установленого пунктами 3 та 4 цього Положення, або
невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.
Інші причини не можуть бути підставами для відмови в реєстрації
випуску акцій.
   Повідомлення про відмову доводиться до емітентів письмово. У
разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи
залишаються у реєструвальному органі та емітенту не повертаються.
   9. Виявлення факту порушення емітентом чинного законодавства
з питань, що належать до компетенції реєструвального органу, може
бути підставою для призупинення реєстрації випуску акцій до дати
усунення такого порушення.
   10. Після реєстрації випуску акцій емітента, йому видається
свідоцтво, яке є підставою для друкування бланків сертифікатів
цінних паперів, якщо цінні папери випускаються у документарній
формі. Якщо цінні папери випускаються у бездокументарній формі, то
свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката до
депозитарію.

 Начальник управління
 корпоративних фінансів                 А.Портнов

                          Додаток
                     до Положення про порядок
                     реєстрації випуску акцій
                     відкритих акціонерних
                     товариств, створених із
                     державних підприємств у
                     процесі приватизації та
                     корпоратизації.

                    Державна комісія з цінних
                    паперів та фондового ринку
                    "___"________ 200__ р. N __
                      (дата подання заяви)

               Заява
          про реєстрацію випуску акцій

     ------------------------------------------------
     |Найменування та вид   |           |
     |акціонерного товариства |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Код за ЄДРПОУ      |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Місцезнаходження    |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Телефон, факс      |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Розрахунковий рахунок  |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Розмір статутного фонду |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Сумарна номінальна   |           |
     |вартість випуску акцій |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Кількість за типами та |           |
     |категоріями       |           |
     |------------------------+---------------------|
     |Номінальна вартість   |           |
     ------------------------------------------------

   М.п.                П.І.Б.


Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Луганськ, 91000, вул. Коцюбинського, 1

Зворотний зв'язок